Mengelakkan Penipuan Pembelian Misteri / Pembeli Rahsia

Syarikat kami, SIS International Research, adalah sebuah syarikat yang bereputasi dan sah, yang telah menjalankan perniagaan selama lebih 38 tahun. Kami menawarkan Kumpulan Tumpuan yang sebenar, dan peluang penyelidikan lain di laman web kami www.sisinternational.com

Sila ambil perhatian bahawa SIS International Research tidak merekrut mana-mana individu untuk mengambil bahagian dalam kajian “Pembelian Misteri” atau “Pembeli Rahsia” di Amerika Syarikat, Kanada, Eropah, Asia atau di mana-mana sahaja.

 • Kami tidak mengenakan bayaran kepada orang ramai untuk meneruskan projek penyelidikan ke fasa yang lain.

 • Kami tidak meminta orang ramai supaya membeli produk untuk menerima bayaran yang tinggi pada masa hadapan.

 • Kami tidak menggunakan Cek Juruwang (Cashier’s Checks).

 • Kami tidak meminta orang ramai supaya membeli Kad Hadiah Walmart.

 • Kami tidak mengambil pekerja menggunakan borang dalam talian.

 • Kami tidak menganjurkan Pertaruhan (Sweepstakes).

 • Kami tidak memerlukan wang pendahuluan daripada responden untuk menyertai salah satu kajian atau peluang yang kami tawarkan.

 • Kami tidak merekrut pengguna untuk menyertai kajian atau aktiviti pemasaran di Malaysia dan Asia Tenggara melalui WhatsApp.

 • Kami tidak mempunyai jabatan Sumber Manusia yang menghubungi responden untuk menyertai mana-mana kajian.

 • Kami tidak menghubungi responden daripada nombor telefon Malaysia atau Asia Tenggara.

 • Kami tidak membayar pampasan dalam mata wang Ringgit Malaysia.

Jika anda ada menerima sebarang tawaran yang menjanjikan insentif atau pembayaran kewangan untuk melakukan Pembelian Misteri, Pertaruhan atau Pembeli Rahsia, ia bukan tawaran yang sah daripada SIS International Research.

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau ingin mengesahkan kesahihan kajian penyelidikan, sila e-mel kami dengan tangkapan skrin dokumen berkaitan di [email protected]

Avoiding Mystery Shopping / Secret Shopper Scams in Malaysia and South East Asia

Our company, SIS International Research, is a reputable and legitimate company that has been in business for over 38 years. We post valid Focus Groups, and other research opportunities on our website www.sisinternational.com.

Please note that SIS International Research is not recruiting anyone to take part in a “Mystery Shopping” or “Secret Shopper” study in the United States, Canada, Europe, Asia or anywhere else.

 • We do not require people to cash checks in order to proceed to another phase of a research project.
 • We do not ask for people to buy products in order to receive a future large payment.
 • We do not use Cashier’s Checks.
 • We do not ask people to buy Walmart Gift Cards.
 • We do not hire employees using online forms.
 • We do not host Sweepstakes.
 • We do not require upfront money from respondents to participate in one of our studies or opportunities.
 • We do not recruit consumers to participate in studies or marketing activities in Malaysia and South East Asia using WhatsApp.
 • We do not have a Human Resource department that contacts respondents to participate in studies.
 • We do not contact respondents from Malaysian or South East Asia telephone numbers.
 • We do not pay compensation in the Malaysian Ringgit currency.

If you receive any correspondence promising an incentive or monetary payout to conduct Mystery Shopping, a Sweepstakes or Secret Shopping, this is not a valid offer from SIS International Research.

If you have any questions or would like to verify the authenticity of a research study, please email us with screenshots of the correspondence at [email protected]