HVAC Research Phone Interview | $50 USD Compensation

We are a research institute that is conducting a global research study about HVAC products. The research topic is about opinions about HVAC brands, and we are conducting the study in over 10 countries.

We are providing a $50 USD compensation if you qualify, are selected and complete an approximately 20 minute online interview

It’s a fun research study about brands, and is confidential and for research-purposes only.

If you’re interested to participate, we first would like to see if this study is a match. Please take the short pre-screening survey to be considered. If this study is a match, we will get in contact.

Please take the pre-screening survey for your country to be considered.

मानदेय वाला सवेतन साक्षात्कार | HVAC

हम HVAC उत्पादों के बारे में वैश्विक शोध अध्ययन करने वाला एक शोध संसथान हैं। शोध का विषय HVAC ब्रैंडों के बारे में लोगों की राय है, और इस अध्ययन को हम 10 से अधिक देशों में कर रहे हैं।

इस अध्ययन की कसौटी पर खरे उतरकर अगर आपका चयन हो जाता है व अगर आप लगभग 20 मिनट के एक ऑनलाइन साक्षात्कार को पूरा कर देते हैं तो आपको मिलेगी $50 की धनराशि।

यह अलग-अलग ब्रैंडों के बारे में एक मज़ेदार शोध है। आपके उत्तर गोपनीय रखे जाएँगे व उनका उपयोग केवल शोध-संबंधित उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा।

अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम यह सुनिश्चित कर लेना चाहेंगे कि इस अध्ययन के लिए आप एकदम उपयुक्त हैं। आवेदन करने के लिए कृपया इस छोटे-से पूर्व-स्क्रीनिंग सर्वे को पूरा करें। अगर आप इसकी कसौटियों पर खरे उतरते हैं तो हम आपसे संपर्क करेंगे।

https://www.sisinternational.com/hvac/

Phỏng vấn có trả tiền thù lao | HVAC

Chúng tôi là một viện nghiên cứu đang thực hiện một nghiên cứu toàn cầu về các sản phẩm thương hiệu HVAC. Chủ đề nghiên cứu là về các quan điểm ý kiến về thương hiệu HVAC, và chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu tại hơn 10 quốc gia.

Chúng tôi sẽ đưa ra khoản tiền thù lao đãi ngộ $ 50 USD nếu quý vị hội đủ điều kiện, được lựa chọn và hoàn thành bài phỏng vấn trực tuyến khoảng 20 phút.

Đây là một nghiên cứu thú vị về thương hiệu, được bảo mật và chỉ dành cho mục đích nghiên cứu.

Nếu quý vị mong muốn tham gia, trước tiên chúng tôi muốn xem nghiên cứu này liệu có phù hợp không. Vui lòng thực hiện bài khảo sát sàng lọc ngắn sau để được xem xét tham gia nghiên cứu. Nếu nghiên cứu này phù hợp, chúng tôi sẽ liên hệ quý vị.

https://www.sisinternational.com/hvac/

Panayam na may Kabayaran sa Isang Honoraryum | HVAC

Kami ay institusyon ng pananaliksik na nagsasagawa ng pandaigdigang pag-aaral tungkol sa mga produkto ng HVAC. Ang mga paksang pananaliksik ay tungkol sa mga opinyon sa mga tatak ng HVAC, at kami ay nagsasagawa ng pag-aaral sa higit sa sampung bansa.

Kami ay magbibigay ng $50 USD na kabayaran kung kayo ay kwalipikado, mapipili at makakatapos ng humigit-kumulang na 20 minutong panayam online.

Ito ay masayang pag-aaral tungkol sa mga tatak, kumpidensyal at para sa pananaliksik lamang.

Kung nais niyong lumahok, gusto muna namin na matiyak na naaangkop sa inyo ang pag-aaral na ito. Mangyaring sagutan lamang ang maikling pre-screening na pagsisiyasat na ito upang masuri. Kung naaangkop sa inyo ang pag-aaral na ito, kami ay makikipag-ugnayan.

مقابلة تعويضية مع مكافئة شرف | HVAC

نحن عبارة عن مؤسسة أبحاث تقوم بإجراء دراسة بحث علمية حول منتجات HVAC.يتمحور موضوع البحث حول الآراء المتعلقة بعلامات HVAC التجارية، ونقوم بإجراءالدراسة في أكثر من 10 دول.
 
نقدم مبلغ 50 دولار كتعويض في حالة ما إذا كنت مؤهلاً وتم اختيارك وأتممت حوالي20 دقيقة في المقابلة عبر الانترنت.
 
إنها دراسة أبحاث ممتعة تتعلق بالعلامات التجارية وهي سرية ولغرض أبحاث فقط.
 
إذا كنت مهتماً بالمشاركة، يتوجب علينا أولاً أن نعرف ما إذا كنت مؤهلاً. المرجو إتمامالاستبيان من أجل أخذ مشاركتك بعين الاعتبار. سوف نتصل بك إذا كنت مؤهلاً لهذهالدراسة.

Entretien rémunéré avec une honoraire | HVAC

Nous sommes un institut de recherche mener une étude de recherche globale à propos des produits de HVAC. Le sujet de la recherche est pour les marques d’HVAC et nous faisons cette recherche dans plus de 10 pays.

Nous offrons une rémunération de 50 dollars si vous êtes qualifié et sélectionné, et si vous compléter environ de 20 minutes d’entretien en ligne.

Cette étude de recherche à propos des marques est amusante, et elle est confidentielle et seulement pour objective de recherche.

Si vous êtes intéressé par la participation, nous devons premièrement voir si vous êtes qualifié. Veuillez participer à un petit sondage pour que votre participation soit considérée. Si vous êtes qualifié, nous vous contacterons.

Merci. Dans l’attente de votre réponse.

Italiano

Siamo un istituto di ricerca che sta conducendo uno studio di ricerca globale sui prodotti HVAC.  L’argomento di ricerca riguarda le opinioni sui marchi HVAC, lo studio è condotto in oltre 10 paesi.

Forniremo un compenso di $ 50 USD se ti qualificherai, verrai selezionato e completerai un colloquio online di circa 20 minuti

È uno studio di ricerca divertente sui marchi, è riservato e solo a scopo di ricerca.  Se sei interessato a partecipare, prima vorremmo vedere se ti qualifichi.  Si prega di prendere in considerazione il breve sondaggio pre-screening.  Se ti qualificherai, ci metteremo in contatto.

Português

Nós somos um instituto de pesquisa e estamos conduzindo um estudo a nível global sobre produtos de ar-condicionado. O tópico de pesquisa é sobre opiniões sobre marcas de ar-condicionado. Este estudo está sendo conduzido em 10 países simultaneamente.

Nós estamos oferecendo uma compensação de $50 USD se você for qualificado pela pré-seleção, e completar uma entrevista online de aproximadamente 20 minutos.

Este é um estudo interessante sobre marcas, e sua identidade permanecerá confidencial o tempo inteiro. Se você estiver interessado/a em participar, nós gostaríamos primeiro de ver se você se adequa a nossos critérios. Por favor preencha o questionário abaixo para ser considerado/a. Se estivermos interessados em seu perfil, iremos entrar em contato.

Español

Entrevistas remuneradas | Sistemas de climatización

Somos un instituto de investigación de Mercado, estamos llevando a cabo un estudio global sobre sistemas de climatización (aire acondicionado, calefacción, regulación de humedad, etc).  Deseamos conocer su opinion sobre ciertas marcas de sistemas de climatización, y estamos llevando a cabo este estudio en más de 10 paises.

Si usted califica, es seleccionado, y complete una entrevista online de 20 minutos, se le otorgará una recompense de $50 USD.

Este es un estudio interesante sobre marcas de climatización, sus participación es confidencial y exclusivamente destinado para fines de investigación de mercado.

Si le interesa participar en esta gran oportunidad, nos gustaría primero verificar su compatibilidad.  Por favor tome esta encuesta de pre-selección.  Si se corrobora la compatibilidad, nos pondremos en contacto con usted vía correo electrónico.

Wywiad z honorarium | HVAC | COWiG

Jesteśmy instytutem badawczym prowadzącym globalne badanie dotyczące produktów HVAC w ponad 10 krajach. Temat badania dotyczy opinii na temat marek HVAC. Jeśli pan/pani się zakwalifikuje, zostanie wybrany/a i przeprowadzi około 20-minutową rozmowę kwalifikacyjną online zapewnimy rekompensatę w wysokości 50 USD. Wywiad będzie przeprowadzony w luźnej formie a badanie będzie służyć wyłącznie do celów badawczych. Jeśli jest pan/pani zainteresowany/a udziałem, najpierw chcielibyśmy sprawdzić, czy to badanie pasuje do pana/pani profilu zawodowego. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, jeśli wyniki będą pasować skontaktujemy się z Państwem.

Notes in English

  • We reserve the right to validate responses.
  • We do not pay for pre-screening survey responses.  If you qualify, are selected and complete the actual 20 min interview, you are eligible for the incentive.